);

Contoh soal hukum Boyle – Gay Lussac dan pembahasannya

Postingan ini membahas contoh soal hukum Boyle – Gay Lussac dan pembahasannya atau penyelesaiannya. Hukum Boyle – Gay Lussac menyatakan hasil kali volume dan tekanan dibagi suhu mutlak gas dalam ruang tertutup adalah konstan atau tetap. Hukum Boyle – Gay Lussac dirumuskan sebagai berikut:

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

Keterangan:

 • P = tekanan gas
 • V = Volume gas
 • T = suhu mutlak gas

Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal dan pembahasan dibawah ini.

Contoh soal 1

Sejumlah gas ideal berada didalam ruangan tertutup mula-mula bersuhu 27°C. Supaya tekanannya menjadi 4 kali semula, maka suhu ruangan tersebut adalah…
A. 108°C
B. 297°C
C. 300°C
D. 927°C
E. 1200°C

Pembahasan / penyelesaian soal

Pada soal ini diketahui:

 • T1 = 27°C = (27 + 273) K = 300 K
 • P2 = 4P1

Cara menjawab soal ini sebagai berikut:

P1
T1
=
P2
T2

P1
300 K
=
4P1
T2

→ T2 =
4P1
P1
x 300 K = 1200 K
→ T2 = (1200 – 273) °C = 927°C

Soal ini jawabannya D.


Contoh soal 2

Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V dan tekanan P. Jika suhu gas menjadi 5/4 T dan volumenya menjadi 3/4 V maka tekanannya menjadi …
A. 3/4 P
B. 4/3 P
C. 3/2 P
D. 5/3 P
E. 2P

Pembahasan / penyelesaian soal

Pada soal ini diketahui:

 • V1 = V
 • P1 = P
 • T1 = T
 • T2 = 5/4 T
 • V2 = 3/4 V

Cara menghitung tekanan sebagai berikut:

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P . V
T
=
P2 . 3/4V
5/4 T

→ P2 =
5/4 T . P . V
3/4 . V . T
= 5/3 P

Soal ini jawabannya D.


Contoh soal 3

Suatu gas ideal menempati ruang yang volumenya V, suhu T dan tekanan P. Kemudian dipanaskan sehingga volumenya menjadi 5/4 V dan tekanannya menjadi 4/3 P. Jadi pada pemanasan itu suhu gas menjadi…
A. 3/4 T
B. 4/3 T
C. 4/2 T
D. 3/2 T
E. 5/3 T

Pembahasan / penyelesaian soal

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P . V
T
=
4/3P . 5/4V
T2

→ T2 =
4/3P . 5/4V . T
P . V
= 5/3 T

Soal ini jawabannya E.


Contoh soal 4

Suatu gas ideal mula-mula menempati ruang yang volumenya V pada suhu T dan tekanan P. Jika suhu suhu gas menjadi 3/2 T dan tekanannya menjadi 2P maka volume gas menjadi…
A. 3/4 V
B. 4/3 V
C. 3/2 V
D. 3V
E. 4V

Pembahasan / penyelesaian soal

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P . V
T
=
2P . V2
3/2T

→ V2 =
3/2 T . P . V
2 . P . T
= 3/4 V

Soal ini jawabannya A.


Contoh soal 5

Gas ideal berada dalam ruang tertutup dengan volume V, tekanan P dan suhu T. Apabila volumenya mengalami perubahan menjadi 1/2 kali semula dan suhunya dinaikkan menjadi 4 kali semula, maka tekanan gas dalam sistem tersebut menjadi…
A. 8P1
B. 2P1
C. 1/2P1
D. 1/4P1
E. 1/8P1

Pembahasan / penyelesaian soal

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P1 . V1
T1
=
P2 . 1/2 V1
4T1

→ P2 =
4T1 . P1 . V1
1/2V1 . T1
= 8P1

Soal ini jawabannya A.


Contoh soal 6

Pada kondisi awal partikel gas dalam ruang tertutup memiliki tekanan P, volume V dan suhu T. Jika gas volumenya diubah menjadi 3/4 V dan suhu diubah menjadi 2T maka perbandingan tekanan awal dengan setelah V dan T diubah adalah…
A. 2 : 3
B. 3 : 2
C. 3 : 4
D. 3 : 8
E. 8 : 3

Pembahasan / penyelesaian soal

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P1 . V1
T1
=
P2 . 3/4V1
2T1

P1
P2
=
T1 . 3/4V1
V1 . 2T1
=
3
8

Soal ini jawabannya D.


Contoh soal 7

Suatu ruang tertutup gas ideal bersuhu 27°C mempunyai tekanan P. Kemudian gas dipanaskan sehingga suhunya menjadi 327°C. Jika volume dinaikkan menjadi 3 kali volume awal, perbandingan tekanan awal dan akhir adalah…
A. 1 : 4
B. 2 : 3
C. 3 : 2
D. 3 : 6
E. 4 : 1

Pembahasan / penyelesaian soal

Pada soal ini diketahui:

 • T1 = 27°C = (27 + 273) K = 300 K
 • T2 = 327°C = (327 + 273) K = 600 K
 • V2 = 3V1

Cara menjawab soal ini sebagai berikut:

P1 . V1
T1
=
P2 . V2
T2

P1 . V1
300 K
=
P2 . 3V1
600 K

P1
P2
=
300 K . 3V1
600 K . V1
=
3
2

Soal ini jawabannya C.

You cannot copy content of this page