Minggu, Desember 3, 2023
Matematika

8 Contoh soal diferensial dan pembahasannya

Contoh soal diferensial nomor 1

Jika diketahui f(x) = 3x3 – 2x2 – 5x + 8, nilai dari f'(2) adalah …
A. 13
B. 21
C. 23
D. 33
E. 49

Pembahasan

Cara menjawab soal ini yaitu dengan menentukan f'(x) terlebih dahulu.

 • f'(x) = 3 . 3x3 – 1– 2 . 2x2 – 1 – 5 . 1x1 – 1 + 0
 • f'(x) = 9x2 – 4x – 5

Selanjutnya menentukan f'(2) dengan cara subtitusi x = 2 ke f'(x).

 • f'(x) = 9x2 – 4x – 5
 • f'(2) = 9 . 22 – 4 . 2 – 5
 • f'(2_ = 36 – 8 – 5 = 23

Soal ini jawabannya C.


Contoh soal diferensial nomor 2

Rumus untuk f'(x) jika f(x) = x – x2 adalah …
A. 1 – x
B. 1 – 2x
C. 1 – 2x3
D. x2 – x3
E. x – 2x2

Pembahasan

Cara menjawab soal ini sebagai berikut.

 • f(x) = x – x2
 • f'(x) = 1x1 – 1 – 1 . 2x2 – 1
 • f'(x) = 1 – 2x

Soal ini jawabannya B.


Contoh soal diferensial nomor 3

Jika f(x) = x^{2} \sqrt {4 - 6x} maka nilai f'(-2) adalah …
A. -22
B. -19
C. -17\frac {1} {2}
D. -16\frac {1} {2}
E. -13

Pembahasan

Misalkan:

 • U = x2
 • V = \sqrt {4 - 6x} = (4 – 6x)1/2

Kemudian U dan V diturunkan sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.

 • U’ = 2x2 – 1 = 2x
 • V’ = 1/2 (4 – 6x)1/2 – 1 . -6
 • V’ = -3 (4 – 6x)-1/2 = \frac {-3} {\sqrt {4 - 6x}}

Maka turunan f(x) sebagai berikut.

 • f'(x) = U’ V + U V’
 • f'(x) = 2x \sqrt {4 - 6x} + x2 . \frac {-3} {\sqrt {4 - 6x}}
 • f(-2) = 2 . -2 \sqrt {4 - 6 . -2} + (-2)2 . \frac {-3} {\sqrt {4 - 6 . -2}}
 • f(-2) = -4 . 4 + 4 . \frac {-3} {4}
 • f(-2) = -16 – 3 = -19

Soal ini jawabannya B.


Contoh soal diferensial nomor 4

Turunan dari y = (1 – x)2 (2x + 3) adalah …
A. (1 – x) (3x + 2)
B. (x – 1) (3x + 2)
C. 2 (1 + x) (3x + 2)
D. 2 (x – 1) (3x + 2)
E. 2 (1 – x) (3x + 2)

Pembahasan

Misalkan:

 • U = (1 – x)2
 • U’ = – 2 (1 – x)
 • V = 2x + 3
 • V’ = 2

Maka turunan f(x) sebagai berikut.

 • f'(x) = U’ V + U V’
 • f'(x) = -2 (1 – x) (2x + 3) + (1 – x)2 . 2
 • f'(x) = 2 (1 – x) (- (2x + 3) + (1 – x))
 • f'(x) = 2 (1 – x) (-2x – 3 + 1 – x)
 • f'(x) = 2 (1 – x) (-3x – 2)
 • f'(x) = 2 (1 – x) . -(3x + 2)
 • f'(x) = 2 (x – 1) (3x + 2)

Soal ini jawabannya D.


Contoh soal diferensial nomor 5

Turunan dari f(x) = \frac {3} {2 \sqrt {x}} adalah f'(x) = …
A. \frac {-3} {x \sqrt {x}}
B. \frac {-3} {2x \sqrt {x}}
C. \frac {-3} {4x \sqrt {x}}
D. \frac {3} {x \sqrt {x}}
E. \frac {6} {x \sqrt {x}}

Pembahasan

Cara menjawab soal ini sebagai berikut.

 • f(x) = \frac {3} {2 \sqrt {x}} = \frac {3} {2} x-1/2
 • f'(x) = \frac {3} {2} . -1/2 x-1/2 – 1
 • f'(x) = \frac {-3} {4} . x-3/2
 • f'(x) = \frac {-3} {4x^{3/2}}
 • f'(x) = \frac {-3} {4x \sqrt {x}}

Soal ini jawabannya C.


Contoh soal diferensial nomor 6

Jika f(x) = \frac {(x + 2)^3} {(1 - x)^2} maka f'(-3) = …
A. 0,000024
B. 0,00024
C. 0,0024
D. 0,024
E. 0,24

Pembahasan

Misalkan

 • U = (x + 2)3
 • U’ = 3 (x + 2)2
 • V = (1 – x)2
 • V’ = -2 (1 – x)

Kemudian tentukan f'(x) dan f'(-3) dengan cara dibawah ini.

 • f'(x) = \frac {U' V - U V'} {V^2}
 • f'(x) = \frac {3 (x +2)^{2} . (1 - x)^{2} - (x + 2)^{3} . -2 (1 - x)} {((1 - x)^{2})^{2}}
 • f(-3) = \frac {3 (-3 +2)^{2} . (1 - (-3))^{2} + (-3 + 2)^{3} . 2 (1 - (-3))} {((1 - (-3))^{2})^{2}}
 • f(-3) = \frac {3 (-1)^{2} . (4)^{2} + (-1)^{3} . 2 (4)} {4^4}
 • f(-3) = \frac {3 . 16 - 8} {256} = 0,156

Jawaban : –


Contoh soal diferensial nomor 7

Jika f(x) = \frac {2x - 5} {3x - 2} maka f'(1) = …
A. 11
B. 2/3
C. -3
D. -7
E. -11

Pembahasan

Misalkan:

 • U = 2x – 5
 • U’ = 2
 • V = 3x – 2
 • V’ = 3

Cara menentukan f'(x) dan f'(-1 )sebagai berikut.

 • f'(x) = \frac {U' V - U V'} {V^2}
 • f'(x) = \frac {2 (3x - 2) - (2x - 5) 3} {(3x - 2)^2}
 • f'(1) = \frac {2 (3 (1) - 2) - (2 (1) - 5) 3} {(3 (1) - 2)^2}
 • f'(-1) = \frac {2 . 1 - 3 . -3} {(1)^2}
 • f'(-1) = \frac {11} {1} = 11

Soal ini jawabannya A.


Contoh soal diferensial nomor 8

Turunan fungsi y = \sqrt [4] {(2x^{2} - 3)^3} adalah …
A. – \frac {x} {\sqrt [4] {2x^{2} - 3}}
B. \frac {3x} {\sqrt [4] {2x^{2} - 3}}
C. \frac {16x} {3 \sqrt [4] {2x^{2} - 3}}
D. -3 \sqrt [4] {2x{2} - 3}
E. 3x \sqrt [4] {2x^{2} - 3}

Pembahasan

\sqrt [4] {(2x^{2} - 3)^3} = (2x2 – 3)3/4. Misalkan:

 • U = 2x2 – 3
 • U’ = 4x
 • y(U) = U3/4
 • y'(U) = 3/4 U3/4 – 1 = 3/4 U-1/4

Maka turunan y sebagai berikut.

 • y’ = U’ . y'(U)
 • y’ = 4x . 3/4 U-1/4
 • y’ = 3x . (2x2 – 3)-1/4
 • y’ = \frac {3x} {(2x^{2} - 3)^ {1/4}}
 • y’ = \frac {3x} {\sqrt [4] {2x^{2} - 3}}

Soal ini jawabannya B.

You cannot copy content of this page